Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regeringen och Folkhälsomyndigheten gick förra veckan ut med information om att rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolorna inom ramarna 20–80 % inte förlängs efter 1 april.

I enlighet med förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115) kvarstår dock viktiga möjligheter till beslut om distansundervisning vid följande situationer:

  • § 11b – ”om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel”
  • § 11c – ”om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.”

Beroende på § 11c och andra lokala förutsättningar kan det alltid rekommenderas att införa eller fortsätta med differentierade schematider parallellt med olika grader av distansundervisning utifrån skolans egna förutsättningar och behov, vilket även kan inverka gynnsamt på kollektivtrafiken.

Vid lokala utbrottssituationer i skolor kvarstår givetvis möjligheten till skolstängningar enligt 2 § i SFS 2020:115 då en huvudman ”efter samråd med smittskyddsläkare” kan hålla skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka smittspridning.

Smittskydd Stockholms planer just nu

I nuläget (vecka 13/mars 2021) har Smittskydd Stockholm inte för avsikt att komma med någon regionalt övergripande rekommendation om distansundervisning för grundskolor eller gymnasieskolor med hänvisning till smittläget. Smittskyddsläkarens uppfattning är att gymnasieungdomar har varit på distans under lång tid och behöver den 12 april komma tillbaka för att inte lida mer i hälsa eller kunskapsförluster.  I Smittskyddsläkarens bedömning av lämpliga smittskyddsåtgärder ska alltid barnperspektivet och en proportionalitetsbedömning ingå.

Den epidemiologiska situationen kan dock förändras snabbt

Smittskydd Stockholm kan behöva komma med övergripande rekommendationer vid ett förvärrat epidemiologiskt läge under vecka 13 eller 14 med sikte på veckan efter påsklovet (v. 15) eller andra regionövergripande rekommendationer, men just nu finns inga sådana planer.

Pågående arbete

Smittskydd Stockholm arbetar just nu med att ta fram logistik och rutiner för att underlätta testning av vuxna och gymnasieelever i samband med smittspårning i enlighet med den breddade rekommendationen som Folkhälsomyndigheten presenterade tidigare i mars. Förberedande arbete pågår också gällande möjlighet att då använda antigentester inom skolverksamheten.