Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nästan 85 procent av invånare som är 65 år eller äldre har fått två doser vaccin mot covid-19. Samma siffra för alla invånare över 30 år är 70 procent. Vaccinationstakten är fortsatt hög med 110 - 120 000 vaccinerade per vecka. Även om det fortfarande återstår många invånare att vaccinera är det dags att påbörja arbetet med att planera det vaccinationsprogram som ska ta vid efter att breddvaccinationen i nuvarande form avslutas.

Den nya inriktningen som vårdens kunskapsstyrningsnämnd nu fattat beslut om överensstämmer med Folkhälsomyndighetens beskrivning av arbetet med vaccination mot covid-19 i fyra steg. I nuläget befinner sig vaccinationsinsatsen i Region Stockholm på steg 1 med en omfattande vaccination av hela befolkningen. Nästa steg innebär att vaccinera de som av olika anledningar inte vaccinerats i det första steget. Steg 3 innefattar en möjlig påfyllnadsdos av delar eller hela befolkningen. Slutligen i steg 4 ska ett långsiktigt vaccinationsprogram byggas upp.

Breddvaccinationen anpassas

Den övergripande vaccinationsstrategin i Region Stockholm är att optimera regionens resurser så att så många som möjligt fortsatt kan vaccinera sig i rätt tid. Inom vissa områden och grupper behöver täckningsgraden öka ytterligare. Under de närmsta månaderna kommer vaccinationskapaciteten därför att gradvis anpassas utifrån en geografisk och demografisk behovsbedömning. Vissa vaccinationsmottagningar kommer fortsätta sin verksamhet men med ytterligare anpassningar till de lokala förutsättningarna, medan andra gradvis anpassar sin kapacitet i linje med minskad efterfrågan. Olika insatser planeras för att de grupper som ännu inte bokat sin vaccination ska göra det.

Nytt vaccinationsprogram utvecklas

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen påbörjar nu arbetet med att utveckla det vaccinationsprogram som ska ta vid när breddvaccinationen avslutas. Arbetet omfattar både planering på kort och lång sikt, motsvarande fas 2 och 4 i Folkhälsomyndighetens planering. Folkhälsomyndigheten har ännu inte gett besked om en tredje vaccindos. Region Stockholm inleder nu planeringen för att kunna genomföra vaccinering med en tredje dos om ett sådant besked kommer.

Läs mer