Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nya beslutet gäller under perioden 1 september 2021 till och med den 31 oktober 2022, för vårdgivare inom vårdvalen specialiserad fysioterapi, logopedi, intensivträning för personer med rörelsenedsättning och primärvårdsrehabilitering. Beslutet innebär utökade möjligheter att erbjuda vård på distans istället för fysiskt mottagningsbesök, genom att ersättningsnivåer för vårdkontakter på distans tillfälligt justeras och begränsningar i avtal om vårdkontakter på distans tillfälligt avskaffas. Telefonsamtal och chatt omfattas från och med 1 september 2021 inte av det tillfälliga beslutet och ersätts i enlighet med gällande förfrågningsunderlag.

Rapportering och säkerhet

En distanskontakt ska ersätta ett fysiskt besök i enlighet med ordinarie kriterier för vad som utgör en vårdkontakt enligt gällande regelverk för rapportering av vårdkontakter. De vårdkontakter som sker på distans ska rapporteras med besökstyp 9 Distanskontakt. Rapportering av vårdkontakter som sker på distans är obligatorisk, oavsett om ersättning utgår för dessa eller inte.

Som vårdgivare ansvarar du för att distanskontakter sker i enlighet med de krav på säkerhet som föreligger.

Positiv utveckling för vård på distans

Det har skett en positiv utveckling för vårdkontakter på distans under pandemin, och det bedöms meningsfullt att den utveckling som påbörjats inte avstannar. Under hösten arbetar därför hälso- och sjukvårdsförvaltningen med en handlinsplan för hur vårdgivare ska kunna möta patienter digitalt. Arbetet omfattar samtliga vårdområden och avtal. Ersättningsmodeller, ersättningsnivåer samt metoder för uppföljning kommer att ses över för att tillsammans underlätta implementeringen av den digifysiska vårdgarantin.

Handlingsplanen kommer att beakta både möjligheter och risker vid införandet av permanenta lösningar. Möjligheterna är till exempel ökad tillgänglighet för patienter, minskade resor med positiva miljöeffekter och effektivare användning av vårdens resurser. Eventuella risker skulle kunna vara att vård som tidigare samlats till ett fysiskt besök delas upp på flera olika distanstillfällen eller att patienter får vård både på digitalt och fysiskt utan att ersättningen anpassas för det. Uppföljning med efterföljande analys och i förekommande fall åtgärder, kan förhindra en sådan negativ utveckling.

Vid eventuella frågor, kontakta din avtalshandläggare.

Det nya beslutet gäller under perioden 1 september 2021 till och med den 31 oktober 2022, för vårdgivare inom vårdvalen specialiserad fysioterapi, logopedi, intensivträning för personer med rörelsenedsättning och primärvårdsrehabilitering.