Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu är över hälften av de vuxna invånarna i Stockholms län vaccinerade med två doser och runt 75 procent har påbörjat sin vaccination. Vaccinationstakten väntas vara fortsatt hög några veckor till, för att därefter gradvis avta i takt med att allt fler av länets invånare är vaccinerade. Då allt fler invånare är fullt vaccinerade och fokus ökar på dos 2 kan vaccinationskapaciteten successivt minska.

Den föreslagna fortsatta vaccinationsstrategin i Region Stockholm är att optimera regionens resurser så att så många som möjligt fortsatt kan vaccinera sig i rätt tid. Det finns fortfarande områden och grupper där målet är att öka täckningsgraden ytterligare. Utgångspunkten för förslaget på ny inriktning är därför att vaccinationsmottagningarna ska ha sådan geografisk täckning att de tillgodoser behovet utifrån geografisk och demografisk vaccinationsgrad. Vissa vaccinationsmottagningar föreslås därför fortsätta sin verksamhet utan kapacitetsförändringar och med ytterligare anpassning av till de lokala förutsättningarna.

För att underlätta för de invånare som ännu inte vaccinerat sig föreslås bland annat att de mobila enheterna vidareutvecklas och att bokningsmöjligheterna justeras utefter identifierade anpassningsbehov. 

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd fattar beslut om den nya vaccinationsinriktningen den 25 augusti.