Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal ska avse något av följande:

  • inhyrning av legitimerad vårdpersonal från bemanningsföretag
  • anlitande av legitimerad vårdpersonal som verkar i eget företag
  • underentreprenörslösningar (för vårdtjänster) som har blivit momspliktiga.

Uppgifterna skickas in på en särskild blankett i Excel-format till funktionsbrevlådan statsbidrag.momskompensation.hsf@sll.se. Endast en blankett per vårdgivare kan skickas in. Om uppgifterna är felaktiga eller inkommer efter den 30 september kommer uppgifterna inte att beaktas. Som vårdgivare ska du på förfrågan från hälso-och sjukvårdsförvaltningen kunna styrka inlämnade uppgifter.

Statsbidrag som fördelas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bakgrunden till ersättningen är praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som säger att företag som hyr ut vårdpersonal ska debitera 25 procent moms. Det innebär ökade kostnader för privata vårdföretag som hyr in vårdpersonal. Riksdagen har därför beslutat om ett statsbidrag på 210 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022. Statsbidraget fördelas till regionerna utifrån befolkningsmängd.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att fördela statsbidraget utifrån de uppgifter som privata vårdgivare skickar in. Statsbidraget möjliggör dock inte full kostnadstäckning för de merkostnader som uppkommit till följd av det nya rättsläget.

Vårdgivare som har avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ska vända sig till kommunalförbundet och inte till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Blankett och mer information

Uppgifterna skickas in på en särskild blankett till funktionsbrevlådan statsbidrag.momskompensation.hsf@sll.se. Endast en blankett per vårdgivare kan skickas in och blanketten ska skickas in i Excel-format.