Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En framtida IT-tjänst för 1177 Vårdguiden på telefon ska understödja och uppmuntra en ökad interaktion från patienten. Det är också av stor vikt att en framtida IT-tjänst är tillgänglig för alla invånare i Region Stockholm, oavsett vilka förutsättningar invånaren har eller inte har. Inriktningen är att IT-tjänsten ska:

  • erbjuda bild, video och chatt som en del av utbudet
  • göra det möjligt att boka besök, både digital och fysiska, hos vårdgivare
  • använda sig av Hänvisningsstödet, och vara anpassat utifrån regionens rutin, process och arbetssätt för initial vårdkontakt
  • koppla ihop IT-tjänsten med digitala tjänster
  • skapa förutsättningar för att 1177 Vårdguiden på telefon, 1177.se och primärvården att kunna använda sig av gemensamt triageringsstöd

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsätta utreda om Region Stockholm kan ansluta sig till den IT-tjänst som ramupphandlats genom Inera AB. Är det inte möjligt att ansluta till denna ska upphandling av IT-tjänst påbörjas. För att säkerställa fortsatt drift att tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon under tiden utredningen pågår tecknas nytt avtal med nuvarande leverantör av IT-tjänst.

Utredning av driftform

Utredningen har undersökt om det finns förutsättningar att genomföra en upphandling som innebär att tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon utförs av en leverantör i oberoende ställning utan att behöva frångå de kvalitetskrav som ställs på tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Den möjligheten finns visar utredningen. Dock bör det finnas med i beaktning att kravet på en leverantör i oberoende ställning kan öka risken vid en LOU-upphandling, eftersom färre leverantörer då har möjlighet att lämna anbud.

Ett förberedande arbete behöver göras för att se över tjänstens syfte och roll i vårdkedjan samt att se över de krav gällande teknisk och yrkesmässig kapacitet som kan bli aktuella i en eventuell framtida upphandling.