Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 16-17 november 2021 beslutade regionfullmäktige om inriktning för framtidens förlossningsvård baserat på beskrivningar av det kritiska nuläget. Flera förbättringsåtgärder ska genomföras, bland annat att:

 •  införa arbetssätt som möjliggör en barnmorska per födande i aktiv fas,
 • undersöka möjligheterna för arbetsplatsrotation såväl inom klinik som med öppenvården utanför förlossningsenheterna,
 • utöka läkarbemanningen,
 • förbättra graviditetsprocessen,
 • utarbeta/förtydliga kompetens- och karriärmodeller,
 • införa gemensam modell för handledning och mentorskap,
 • utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt,
 • att låta andra yrkesgrupper avlasta vårdpersonal med uppgifter som inte kräver vårdkompetens.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, har nu gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att inom den revidering av vårdval förlossning som påbörjats hösten 2021, göra förändringar och säkerställa att avtalsmässiga förutsättningar finns för att fullfölja de åtgärder som beslutats i regionfullmäktige.

Utöver att ta hänsyn till de beslut som tagits om framtidens förlossningsvård ska revideringen dessutom ha särskilt fokus på ytterligare fyra områden:

 • översyn av ersättningsnivåer,
 • hur arbetssättet ”Min Barnmorska” kan implementeras för en prioriterad grupp gravida,
 • översyn av gränssnitt mellan angränsade vårdområden,
 • ändamålsenlig uppföljning av förlossningsvården på övergripande nivå.

Revideringen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som bland annat innefattar projektledare, avtalsansvariga, controller och medicinsk rådgivare. Förvaltningen tillsätter också en referensgrupp som i detta fall kommer att innefatta alla vårdgivare inom vårdområdet.

Höjning av ersättning

Regionfullmäktige beslutade även om utökade anslag för förlossningsvården om 555,5 miljoner kronor över tre år. År 2022 tillförs 148,5 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. År 2023 och 2024 tillförs 203,5 miljoner kronor per år.

Ersättningsmodellen för vårdval förlossning är till största del produktionsbaserad. Ersättning utgår per förlossning och bestäms bland annat av förlossningsmetod, svårighetsgrad och eventuella komplikationer. Även andra vårdhändelser så som besök och undersökningar före eller efter förlossningen ersätts. Utöver detta tillkommer viss kvalitetrelaterad ersättning och ett antal tilläggsersättningar kopplade till förlossningar.

För att målet om en barnmorska per födande kvinna ska kunna uppfyllas inom ett år och för att annat reformarbete ska kunna påbörjas redan nu, tillförs förlossningsklinikerna en tilläggsersättning om 5000 kronor per förlossning. Tilläggsersättningen utgår till dess att revideringen av vårdval förlossning är klar och nytt avtal och ersättningsmodell har beslutats i avtalsutskottet i juni 2022.