Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har utarbetat en ny avtalsmall för framtagandet av underlag i upphandlingar som genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), så kallade ”nya LOU-mallen”. Målet har varit att förtydliga avtalsvillkoren, ansökningsförfarandet och kvalificeringskraven.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fattat beslut om att i samband med kommande revideringar av förfrågningsunderlagen inom de vårdval som Region Stockholm har inrättat enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ändra avtalsvillkoren så att de, i den utsträckning det är möjligt och lämpligt, motsvarar avtalsvillkoren i den nya LOU-mallen.

Förändringen innebär att kvalificeringskraven kommer att förtydligas och skärpas samt att uteslutningsgrunderna kommer att förtydligas. Den nya inriktningen innebär också bland annat införande av en ny påföljdsmodell, krav på digitala förmågor, en generell kvittningsrätt och en generell rätt att innehålla betalning för beställaren, förtydligande av beställarens direktivrätt vid särskild händelse, extraordinär händelse och höjd beredskap.

I syfte att effektivisera förvaltningens arbete och för att minska de administrativa kostnaderna införs en ny modell för granskning av om vårdvalsleverantörernas lokaler uppfyller kraven rörande fysisk tillgänglighet. Modellen innebär att vårdgivarna/leverantörerna kommer att åläggas att visa att kraven är uppfyllda genom att på egen bekostnad anlita en certifierad sakkunnig som kontrollerar kraven och intygar att dessa är uppfyllda.