Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det diagnostiseras årligen ungefär 12 000 personer i regionen med cancer och många av dessa har behov av rehabilitering. Även pandemin har lett till ett uppdämt behov av cancerrehabilitering som kommer behöva tas om hand.

Vid CCR arbetar man i multiprofessionella team och erbjuder patienterna en personcentrerad rehabilitering i öppenvård. Verksamheten tar emot patienter med olika sorters cancersjukdomar och har även ett specifikt team för bäckencancerrehabilitering.

Rehabiliteringen ska förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess primärbehandling. Målet är att patienter och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Under rehabiliteringsperioden ska patienten ges stöd till motivation för träning och egenvård. Vårdgivaren ska också aktivt arbeta för en säker överföring till nästa vårdnivå så att patient och närstående upplever vården som både trygg och som en helhet.

Rehabiliteringsinsatserna ska fortgå till dess att patienten kan överföras till nästa vårdnivå eller kan fortsätta sin rehabilitering/träning på egen hand.

Fler patienter ska erbjudas cancerrehabilitering

Enligt det nya avtalet ska CCR

  • fortsätta bedriva specialiserad cancerrehabilitering
  • öka andelen nya patientgrupper
  • fortsätta bidra till att utveckla och stärka en sammanhållen vårdprocess för patienten i nätverkssjukvården.
  • i särskilda fall även kunna erbjuda specialiserad rehabilitering till patienter som samtidigt är inskrivna i ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet)

Uppföljningsmottagningen för patienter som haft cancer i barndomen flyttas till Karolinska universitetssjukhuset.

Remiss införs

Remiss införs i enlighet med övriga vårdområden på specialiserad nivå i Region Stockholm och ska vara utfärdad av legitimerad läkare eller kontaktsjuksköterska. Remissförfarandet bidrar till att patienter styrs till rätt vårdgivare och vårdnivå enligt LEON-principen vilket har betydelse för patientsäkerhet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Samtidigt gör remissunderlaget det lättare vårdgivaren att göra en medicinsk prioritering. Genom remissen har vårdgivaren också en remittent som efter rehabiliteringen får följa upp patienten.

Vårdavtalet börjar gälla den 1:a januari 2022.