Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Source control (kirurgiskt munskydd IIR) innebär att du som bär det skyddar personer i din omgivning mot covid-19 vid en eventuell asymtomatisk infektion. Rekommendationen om att bära munskydd kontinuerligt under hela arbetspasset gäller för personal och studenter som arbetar i vård, omsorg och tandvård. Även patienter, medföljande och besökare rekommenderas använda kirurgiskt munskydd IIR. Som vårdgivare behöver du därför informera om och tillhandahålla munskydd.

Lokala restriktioner för besök

De regionala besöksrestriktionerna kvarstår och innebär att varje vårdgivare ansvarar för att besluta om vilken nivå av besöksrestriktioner som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. Till stöd för att ta fram lokala rutiner finns en regional vägledning. Den regionala vägledningen tillåter besök till inneliggande patienter, med vissa restriktioner. Vägledningen gäller även öppenvården, exempelvis för den som är medföljande till någon som behöver vård. För kommunal vård och omsorg finns också rekommendationer kring besök, se länk nedan.

Smittspårning och provtagning

En fortsatt viktig åtgärd för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg är en snabb och effektiv smittspårning inklusive provtagning av både personal och patienter eller omsorgstagare. Smittspårning ska ske av personer som varit i nära kontakt med indexpatienten från och med 48 timmar före symtomdebut. Om indexpatienten inte har några symtom på covid-19, ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum.

Mer information och länkar

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01.

Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom öppenvård Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom slutenvård

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 5 april 2022.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.