Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nuvarande uppdraget är ett rehabiliteringsprogram som bedrivs som en engångsinsats med inneliggande veckovård. Syftet är att ge patienterna ökad förståelse för sin sjukdom och behandling, stöd till rökstopp samt stöd för att komma igång med fysisk aktivitet. Efterfrågan har sedan uppdraget startade 2015 aldrig nått upp till den upphandlade kapaciteten som är 120 patienter per år.

Att denna form av rehabilitering inte efterfrågas i större utsträckning bedöms bero på den medicinska utvecklingen med nya behandlingsmetoder och effektiva läkemedel som medfört minskad sjuklighet och kvarvarande funktionsnedsättningar för personer med astma och KOL. Primärvårdens utbud för målgruppen har samtidigt byggts ut sen uppdraget upphandlades. Stöd till rökavvänjning har även byggts ut inom primärvården, vilket också bidrar till att färre röker idag. Specialiserad rehabilitering vid astma och KOL upphandlas därför inte på nytt när nuvarande avtal upphör den 30 september 2022.

I utredningen som ligger till grund i för beslutet framkom en samsyn på hälso- och sjukvårdsförvaltningen om att rehabilitering inom astma och KOL bör kunna tillgodoses inom befintligt utbud i primärvården. I de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL finns inte något som förespråkar eller stödjer att vård och rehabilitering vid astma och KOL ska bedrivas i slutenvård. Regionalt programområde (RPO) lung-och allergisjukdomar gör samma bedömning, att det inte finns medicinska behov av att upphandla ett nytt uppdrag där rehabiliteringen ska bedrivas i slutenvård.