Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 23 november gick Folkhälsomyndigheten ut med att vaccination med påfyllnadsdos kan erbjudas till personal som på daglig basis deltar i omvårdnad eller har motsvarande grad av tät, långvarig kontakt med personer som har hög risk att utveckla allvarlig sjukdom om de får covid-19. Personal som inte omfattas i skrivningen ovan erbjuds påfyllnadsdos enligt ordinarie prioriteringsordning efter ålder. Folkhälsomyndigheten betonar att regionerna ska försäkra sig om att personalens vaccination inte tränger undan vaccination av övriga rekommenderade grupper. Personal inom SÄBO för äldre, hemtjänst och hemsjukvård erbjuds redan påfyllnadsdos, enligt med Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation.

Vaccination för vårdpersonal påbörjas successivt

Vaccination med påfyllnadsdos för prioriterad vårdpersonal påbörjas successivt. Insatsen börjar i verksamheter som kan vaccinera sin egen personal.

Verksamheter som inte har möjlighet att vaccinera själva

För verksamheter som inte har möjlighet att vaccinera själva ordnas särskilda vaccinationslösningar. Vaccinationerna utförs vart eftersom det finns en lösning för de olika verksamheterna som inte skapar undanträngning av vaccination för äldre. Det gäller både för verksamheter i vården och inom LSS. Region Stockholm kontaktar dessa vårdgivare respektive kommuner när det finns en lösning på plats. 

Personal inom följande verksamheter är prioriterade för påfyllnadsdos

Det är respektive vårdgivare som, när det är dags, kontaktar verksamheterna som är aktuella för påfyllnadsdos, enligt följande prioriteringar:

  • Vårdpersonal inom vuxen slutenvård och slutenvård som till stor del vårdar personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom.
  • Vårdpersonal inom akutmottagningar och prehospital vård.
  • Vårdpersonal inom LSS som vårdar personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom.

Prioriteringen kan behöva justeras om tillgång till vaccin minskar i förhållande till övriga prioriterade grupper.