Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ett mer sammanhållet vård- och omsorgssystem med primärvården som nav pekas ut som mål i regeringens delbetänkande God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2016:2). En prioriterad åtgärd i Region Stockholms primärvårdsstrategis genomförandeplan är att ge vårdcentraler ansvar för att koordinera samverkan mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner/stadsdelsförvaltningar i sitt geografiska närområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, har den 16 februari beslutat att ge SLSO ansvar för att stödja och vägleda de vårdcentraler som enligt ”Reviderat förfrågningsunderlag för vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2021” utses att samordna samverkan mellan övriga vård- och omsorgsverksamheter i sin kommun eller stadsdel.

SLSO har redan under pandemin framgångsrikt samordnat vårdcentralernas pandemirelaterade arbete. Den aktuella överenskommelsen är att se som ett första steg i riktning mot en mer sammanhållen vård kring individen där utförare av vård- och omsorg tar mer aktiv roll i att samordna sina insatser.

Överenskommelsen innebär bland annat att SLSO får ansvar för att:

  • Utarbeta rutiner för mötesformer och samverkan med kommunerna som samordnande vårdcentraler kan använda sig av.
  • Hålla regelbundna samordningsmöten med samordnande vårdcentraler stötta införandet av olika processer, exempelvis samordnade individuell plan enligt LUS.
  • Sprida goda exempel om hur samordningsansvaret utvecklas lokalt.

SLSO får också i uppdrag att delta i delregional samverkan. Överenskommelsen planeras att träda i kraft den 1 mars, eller så snart både HSN och SLSO har beslutat om den.

Länk till: