Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Efter helgerna återgår nu rapporteringen om covid-19 till ordinarie lägesrapporter tisdagar och fredagar.

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

- Idag har vi cirka 650 patienter med covid-19 i sjukhusvård utöver allt annat vårdbehov. Det är en oerhörd ansträngning för medarbetarna i vården. Den minskning av sjukvårdsbehovet för de med covid-19 som vi sett under den senaste tiden kan vara en helgeffekt. De kommande veckorna kommer att bli kritiska när vi ser effekten av att samhället drar igång igen efter helgerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Det är en fortsatt hög smittspridning i länet och sjukvårdsbehovet för patienter med covid-19 ligger kvar på en mycket hög nivå.

- Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser av helgernas provtagning och ett något minskat sjukvårdsbehov efter helgerna. Vi har sett andra länder som först rapporterar en liten nedgång och där smittspridningen sedan tar fart igen. För att förhindra det finns det inga andra sätt än att följa alla råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, säger Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

2015 nya fall av covid-19, varav 37 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 8 januari till och med 11 januari.

Sedan pandemins början har 128 227 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 1 konstaterades 5814 nya fall. Under vecka 52 tillkom 6277 nya fall. Under helgerna minskade också provtagningen, vilket kan vara en viktig orsak till det lägre antalet bekräftade fall. Andelen positiva är dock jämförbara med föregående vecka (se mer nedan under rubriken provtagning).

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka1 var det 35 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det var samma antal som vecka 53.*   
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 647 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 38 färre än i den senaste lägesrapporten 8 januari.

Av dessa vårdas:

 • 77 i intensivvård (-7)
 • 397 på akutsjukhus (-26)
 • 173 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-5)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 10 januari har 10 758 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 225 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

67 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 8 januari.

Sedan pandemins början har 3 428 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1428 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 11 personer sedan den 8 januari.

För hela vecka 53 finns nu inrapporterat att 63 personer avlidit med covid-19. För vecka 1 finns hittills inrapporterat att 17 personer avlidit med covid-19. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 1 har det analyserats 33 823 tester för pågående covid-19 vilket är en fortsatt minskning som bedöms bero på helgdagarna. Av dessa var 6 115** provsvar eller 18,4 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något lägre än föregående vecka.

Under vecka 1 genomfördes 10 378 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 42,8 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en jämförbart med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade något förra veckan jämfört med veckan före. Detsamma gäller antikroppsprovtagningen där efterfrågan också minskat jämfört med förra veckan. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt de senaste veckorna och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är fortsatt en kraftig eftersläpning i inrapporteringen varför vi i dagsläget inte kan redovisa antalet personer som vaccinerats. Inom kort kommer vi ha fått mer uppdaterade siffror som då kommer att redovisas regelbundet.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden