Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

- Nu har vi en lägre nivå på sjukvårdsbehovet och en något minskad smittspridning i länet. Det är goda nyheter men långt ifrån att vi kan dra slutsatsen att det är en varaktig nedgång. Jag hoppas att det här kan ge lite mer utrymme för vårdens medarbetare till återhämtning. Vi behöver förbereda oss för en eventuellt kommande ökning av vårdbehovet och fortsatt uthållighet. Om det minskade sjukvårdsbehovet är en helgeffekt eller inte vet vi inte förrän om några veckor, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

1262 nya fall av covid-19, varav 31 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 15 januari till och med 18 januari.

Sedan pandemins början har 131 793 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 2 konstaterades 3763 nya fall av covid-19. Under vecka 1 konstaterades 5809 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under veckan 2 var det 35 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är samma antal som veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 20 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien och Sydafrika fortsätter.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 553 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 17 färre än i den senaste lägesrapporten 15 januari.

Av dessa vårdas:

 • 75 i intensivvård (-5)
 • 321 på akutsjukhus (-14)
 • 157 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+1)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 18 januari har 11 098 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 165 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

65 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 15 januari.

Sedan pandemins början har 3 537 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1503 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 20 personer sedan den 15 januari.

För hela vecka 1 finns nu inrapporterade att 69 personer avlidit med covid-19. För vecka 2 finns hittills inrapporterat att 12 personer avlidit med covid-19.
Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 2 har det analyserats 30 752 tester för pågående covid-19 vilket är en minskning jämfört veckan före. Av dessa var 3 902** provsvar eller 12,9 procent positiva. Andelen positiva provsvar är avsevärt lägre än föregående vecka.

Under vecka 2 genomfördes 18 544 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 45,3 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en ökning jämförbart med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade något förra veckan jämfört med veckan före. Det motsatta gäller för antikroppsprovtagningen där efterfrågan ökade avsevärt jämfört veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt de senaste veckorna och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 startade den 27 december.  Under vecka 2 hade totalt
40 550 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal vaccinerade personer i länet som registrerats idag den 19 januari är 19 660.

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.