Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Idag är det en vecka sedan senaste lägesrapporten den 29 december. Därför skiljer sig siffrorna i dagens rapport jämfört med ordinarie rapporter. Det kan förekomma en ökad grad av eftersläpning i rapporteringen i samband med helgerna.

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

Det är en fortsatt hög smittspridning i länet och sjukvårdsbehovet för patienter med covid-19 ligger kvar på en mycket hög nivå. Sjukvårdsbehovet har varierat runt 800 patienter sedan slutet av november och än så länge syns inga tecken på en varaktig nedgång.

- För medarbetarna i akutsjukvården har det varit en mycket ansträngd jul- och nyårsperiod. Många medarbetare har fått arbeta på akutsjukhusen istället för att vara med sina nära och kära. Nu väntar en mycket ansträngd trettonhelg och dagarna därefter som innebär en fortsatt mycket stor utmaning för akutsjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

- Den som har akuta symtom bör kontakta 1177 för att få råd om när, var och hur hon eller han ska söka vård. Det är inte bra att vänta med att söka vård till efter helgen, då ökar risken för mer allvarlig sjukdom som sedan kräver mer sjukhusvård, säger Björn Eriksson.

Patienter som behöver akut vård ska ta hjälp av 1177 för vägledning eller kontakta 112 om det är livshotande. Patienter med bokad planerad vård ska komma dit om inte vårdgivare meddelat något annat.

Nästa kortare dagslägesrapport kommer den 7 januari och ordinarie lägesrapport som vanligt på fredag den 8 januari.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

6432 nya fall av covid-19, varav 85 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 29 december till och med 4 januari.

Sedan pandemins början har 123 006 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 53 konstaterades 6 284 nya fall. Under vecka 52 tillkom 7 467 nya fall. Det lägre antalet konstaterade fall beror på att helgerna bidrog till att färre prover genomfördes under vecka 53. Andelen positiva är dock jämförbara med föregående vecka (se mer nedan under rubriken provtagning).

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 53 var det 35 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det var 12 färre än vecka 52.*   
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 745 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 18 färre än i den senaste lägesrapporten 29 december. Antalet patienter med covid-19 har varierat omkring 800 sedan slutet av november.

Av dessa vårdas:

 • 78 i intensivvård (-6)
 • 463 på akutsjukhus (-10)
 • 204 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-2)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 3 januari har 10 343 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 436 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

163 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 29 december.

Sedan pandemins början har 3 319 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1428 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 48 personer sedan den 29 december.

För hela vecka 52 finns nu inrapporterat att 81 personer avlidit med covid-19. För vecka 53 finns hittills inrapporterat att 19 personer avlidit med covid-19. Det finns en större eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 53 har det analyserats 34 490 tester för pågående covid-19 vilket är en stor men förväntad minskning jämfört veckan före som bedöms bero på helgdagarna. Av dessa var 6 461** provsvar eller 19,1 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något högre än föregående vecka.

Under vecka 53 genomfördes 15 061 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 42,4 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en ökning jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade förra veckan vilket kan förklaras av nyårshelgen. Detsamma gäller antikroppsprovtagningen där efterfrågan också minskat jämfört med förra veckan. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt de senaste veckorna och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden