Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Många patienter med kroniska och svåra sjukdomar har återkommande och långvariga kontakter med olika vårdinstanser för diagnostik, behandling, rehabilitering och uppföljning. Utvecklingen av det digitala processtödet är en del av den nationella satsningen på att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden.

Utvecklingsprojektet startar i början av 2021 med en pilot i ett urval av vårdförlopp. För att under slutet av året etablera och införa digitala verktyg i flera vårdförlopp och berörda verksamheter. De digitala verktygen ska vara till stöd och hjälp för såväl vårdpersonal som för patienter, oavsett vilket journalsystem som används.

För vårdens medarbetare kan det handla om att enklare ha tillgång till kunskaps- och beslutsstöd och att kunna samarbeta effektivare med övriga vårdinstanser som patienten har kontakt med. För patienten kan det innebära ökad möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och att få bättre överblick över vilka behandlingar som är genomförda och planerade.

En del av kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp utvecklas inom ramen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, ett samarbete mellan landets alla regioner.  Syftet är att patienter ska erbjudas en jämlik, kunskapsbaserad och effektiv hälso- och sjukvård. Vårdförlopp utvecklas kontinuerligt för olika sjukdomsområden för att införas i respektive region. De täcker en eller flera delar av en vårdkedja och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.

Läs mer om vårdförlopp och kunskapsstyrning

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde.