Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rapporten är indelad i tre huvudkapitel. Ett som beskriver den ekonomiska utvecklingen de senaste 20 åren, ett som beskriver framtiden utifrån befintliga data och ett om slutsatser som kan dras.

Några av rapportens slutsatser:

  • Den ekonomiska utvecklingen inför framtiden är osäker, framförallt på grund av corona-pandemins svårbedömda konsekvenser.
  • Befolkningsökningen kommer fortsatt att leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvården.
  • Invånarnas förväntningar på hälso- och sjukvården kräver fortsatta insatser, oavsett ekonomiskt läge.
  • Regionskatten har en dominerande ställning som inkomstkälla, idag och inom överskådlig framtid.
  • Hälso- och sjukvårdens kostnader kommer troligen att fortsätta öka mer än den ekonomiska tillväxten i länet.
  • Ökad samverkan mellan alla aktörer är en möjlig insats för att säkra en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet.
  • Ökade satsningar på hälsofrämjande och prevention kan minska behovet av vård, och därmed kostnader.

Skicka gärna in kommentarer

Bidra med tankar om innehållet i den preliminär versionen av delrapporten ”Finansiering”. Skriv ned dina kommentarer och skicka dem senast den 1 februari till Birger Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, birger.forsberg@sll.se

 

Detta är inte en formell remissrunda utan ett sätt att få in nya tankar och inspel. En del kommentarer kan komma att användas i färdigställandet av rapporten, andra kan bli värdefulla att beakta i det fortsatta utredningsarbetet.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården tas fram, med möjliga lösningar inför fortsatt utveckling. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. I samband med att delrapporterna tas fram ges bland annat medarbetare inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjlighet att bidra med tankar, synpunkter och kommentarer.

Läs om utredningen och ladda ned övriga rapporter

Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.