Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 46 000 medarbetare inom ett hundratal yrken, varav 95 procent arbetar inom hälso- och sjukvården. I rapporten beskrivs utveckling och nuläge inom olika hälso- och sjukvårdsprofessioner ur regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Därefter presenteras faktorer som påverkar förutsättningarna för Region Stockholm att klara kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården 2040.

Några huvudslutsatser i rapporten

 • Det kommer att finnas fortsatt behov av specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter och läkare.
 • Samarbete mellan olika kompetenser kommer att vara mer betydelsefullt för vårdresultat än enskilda professioners insatser.
 • Kompetens att bedriva vård i patienternas hem kommer att behövas.
 • Kompetenser för förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande vård kommer att vara viktiga.
 • Ny teknik kommer att förändra kompetenskraven för vårdprofessioner.
 • Det kommer att behövas tekniska professioner inom hälso- och sjukvården.
 • Kompetens inom logistik och koordinering kommer att vara viktigt.

Rapporten är tillsammans med övriga delrapporter användbar som fakta- och analysunderlag för alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvårdens utveckling.

Stödmaterial för diskussioner

Som komplement till rapporten finns en sammanfattande PPT-presentation och ett diskussionsmaterial med instruktioner för samtalsledare. Material är lämpliga att använda vid såväl mindre som större möten, diskussioner och workshops.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården tas fram, med möjliga lösningar inför fortsatt utveckling. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. Hittills har följande delrapporter tagits fram:

 • Patienten, invånaren och behoven
 • Hälso- och sjukvårdens kvalitet
 • Vårdens struktur
 • Verksamhetsutveckling och digitalisering
 • Styrning av den framtida vården

Läs om utredningen och ladda ned övriga rapporter

Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.