Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I den fördjupade tillsynen som IVO genomförde och presenterade den 24 november efterfrågades Region Stockholms inställning till bristerna samt eventuella åtgärder som genomförts eller kommer att göras. Granskningen har genomförts vid 15 SÄBO där IVO fått information om att det funnits anledning att ifrågasätta om rätt behandling utförts. Totalt finns det 313 SÄBO och 70 korttidsboenden inom Region Stockholm.

- Det viktigaste med en fördjupad tillsyn är att den ska ge ett underlag för förbättringar för framtiden. Det finns mycket gott underlag som vi kommer att ta åt oss av. Men det finns också delar som inte fullständigt besvarar några av de viktigaste frågorna vilket kommer att kompletteras av den granskning av dödsfall vid SÄBO som hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att presentera inom kort, säger chefläkare Johan Bratt.

Många åtgärder görs och har gjorts för att ytterligare stärka läkarinsatserna vid SÄBO. Inte minst i samarbetet med kommunerna som driver SÄBO och ansvarar för sjuksköterskor och annan omsorgspersonal. Det samarbetet sker dels med hälso- och sjukvårdsförvaltningen centralt men också där ansvariga vårdgivare har regelbundna avstämningar mellan kommunerna och den samordning som SLSO ansvarar för. Det genomförs även veckovisa avstämningar mellan representanter för regionen och de läkarorganisationer som ansvarar för läkarinsatserna på SÄBO.

- Det utökade uppdraget för avancerad sjukvård i hemmet som startade under pandemin kan även fortsättningsvis utföra sitt uppdrag vid SÄBO, om det finns behov av det, säger Johan Bratt.

Eftersom den fördjupade tillsynen granskat fallen under en begränsad tid anser hälso- och sjukvårdsförvaltningen att planering av hur vård ska ske i livets slutskede kan ha genomförts och dokumenterats tidigare än den tidpunkt som tillsynen granskat.

Ärendet behandlas vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 15 januari 2021. Region Stockholms svar till IVO kan laddas ner i sin helhet som PDF-fil nedanför.