Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid smittspårning i öppenvård och slutenvård ska alla som varit inom 2 meters avstånd till index (person med bekräftad covid-19) i mer än 15 minuter smittspåras. Undantag görs i de fall en patient som testats positiv för covid-19 har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion. Vaccinerade inkluderas i smittspårningen.

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 15 juli 2021.

Smittspårning inom slutenvård för covid-19

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Smittspårning inom öppenvård för covid-19

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Covid-19 - Source control för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Gäller från 15 juli 2021.