Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet vårdplatser behöver öka på länets akutsjukhus för att ta hand om det ökade antalet patienter med covid-19 när pandemiläget åter förvärras. För att mobilisera personal till akutsjukhusen vidtas nu flera åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att vårdgivare i Region Stockholm ska skjuta upp sådan elektiv vård som kan anstå i de fall:

·       Den bedrivs med personalgrupper som behövs på akutsjukhusen

·       Den riskerar att leda till att akutsjukhusens resurser tas i anspråk

All övrig elektiv vård ska bedrivas som vanligt. De privata vårdgivare som lånar ut personal till akutsjukhusen ersätts enligt en fastslagen prislista.

Beslutet innebär också att Region Stockholm endast tar emot och skickar utomlänsremisser/utomlänspatienter avseende akut och imperativ vård.

Beslutet börjar gälla direkt från den 24 mars och gäller till och med den 21 april 2021.