Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förslaget till ny policy går nu ut på remiss och kommer därefter att överlämnas till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige i samband med budget 2022.

Likvärdiga möjligheter till hälsa

En grundläggande utgångspunkt i folkhälsoarbete är att alla människor ska få likvärdiga möjligheter att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Folkhälsoarbetet omfattar alla som bor, verkar eller vistas i länet. Inom Region Stockholms ansvarsområden finns många faktorer som påverkar människors hälsa. Regionen har därför en betydande roll för folkhälsan genom arbetet med hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utvecklingsplanering och inom kultur- och föreningslivet. Förslaget till policy anger en riktning för Region Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder för folkhälsan.

Regionen – en samlande kraft i länets folkhälsoarbete

Region Stockholm har ett helhetsansvar för länets utveckling genom det regionala utvecklingsuppdraget.  En aktiv samverkan med länets kommuner, civilsamhälle, akademi och näringsliv är central för en positiv hälsoutveckling i befolkningen. I och med detta behöver Region Stockholms även ta en mer aktiv roll som samlande kraft i folkhälsoarbetet i länet. Detta är ett långsiktigt arbete som nu ska byggas upp tillsammans med länets aktörer, i första skedet med kommunerna. 

Styrande principer och tillämpning

I förslaget till policy anges att den ska tillämpas av alla verksamheter inom Region Stockholm: förvaltningar och bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av regionen via avtalsreglering.

Vilka delar av policyn som ska tillämpas av respektive verksamhet fastställs i de fyra styrande principerna:

  1. Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning
  2. Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på grupper med störst behov
  3. Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa
  4. Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete