Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, har beslutat att överlämna ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa” till beslut i regionfullmäktige senare under 2021.

Strategin består av två huvudinriktningar, en för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande, den andra att förebygga psykisk ohälsa. Målbilden är att Region Stockholms nämnder och bolag ska erbjuda bästa möjliga samt jämlika förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre i Stockholmsregionen att kunna upprätthålla och utveckla sin psykiska hälsa i olika vardagsmiljöer. Till exempel i hemmet, sin boende- och livsmiljö, inom utbildningsmiljöer, på arbetsplatser, i digital miljö och i hälso- och sjukvård.

I HSF:s verksamhetsplan för 2021 slås fast att: ”Utvecklingen av den psykiska hälsan är av yttersta vikt för att uppnå regionens mål inom till exempel områdena folkhälsa, hälso-och sjukvårdens kvalitet och utfall och produktivitet och hållbar ekonomisk utveckling. Regionens långsiktiga sociala och ekonomiska hållbarhet kräver att vi växlar upp arbetet för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa”.

Den föreslagna strategin omfattar alla nämnder och bolag inom Region Stockholm och bygger på att även andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet med gemensamt ansvar för att främja invånarnas psykiska hälsa och välbefinnande.