Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kognitiv svikt – svårigheter att minnas, tänka, tala och planera aktiviteter – kan orsakas av många olika tillstånd och sjukdomar. Till exempel demenssjukdom såsom Alzheimers sjukdom men också av hjärnskador, infektioner, sjukdomar i hjärnans blodkärl och alkoholmissbruk. Varje år insjuknar cirka 24 000 personer i en demenssjukdom och 130 000 till 150 000 personer lever med demens.

Fler ska erbjudas utredning

Idag finns stora skillnader i landet när det gäller utredning av sjukdomar som kan orsaka kognitiv svikt.  Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska erbjudas utredning och att utredningen ska starta i ett tidigare skede. Till målen hör också bland annat tydligare stöd till patienter och närstående och kortare utredningstider.

Om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Syftet med vårdförloppen är att invånarna ska få en mer jämlik, kunskapsbaserad och effektiv vård. De tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i samarbete mellan Sveriges regioner. Vårdförloppen omfattar större delar av en vårdkedja – tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning, rehabilitering – och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. Nya vårdförlopp tas fram och godkänns kontinuerligt av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård för att kunna införas i regionerna.