Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Suicid är ett folkhälsoproblem, det är en individuell tragedi och en förlust för samhället. Varje år sker i Stockholms län cirka 320 suicid och 1800 personer vårdas för suicidförsök.

Region Stockholms strategi för suicidprevention beslutades av regionfullmäktige i november 2020. Strategin ska stärka Region Stockholms suicidpreventiva arbete och ge kunskapsbaserad vägledning till nämnder och bolag vid val av aktiviteter och insatser. Strategin ska följas inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering och egna handlingsplaner för insatser och åtgärder kan tas fram.

Nu har HSN och VKN godkänt Handlingsplan för suicidprevention som är HSF:s planering för arbetet med att förebygga suicid, både i egenskap av beställare av vård och kunskapsstöd, samt som arbetsgivare. Handlingsplanen gäller under perioden 2022–2024.

Aktiviteter i handlingsplanen som HSN beslutat om:

 

 • Informationskampanjer riktade till invånare
 • Genom avtalsdokument begränsa tillgången till medel för suicidhandlingar i vården
 • Arbeta systematiskt med skyldigheter utifrån nya föreskrifter i Arbetsmiljölagen
 • Implementera riktlinjer för medierapportering
 • Bedöma konsekvenser av vård- och insatsprogram för suicidprevention
 • Förbättra vårdkedjor för grupper med särskild risk för suicid
 • Uppmärksamma alkohol- och drogproblematik hos medarbetare inom HSF
 • Begränsa tillgången till medel som används i suicidsyfte för medarbetare inom HSF
 • Utarbeta stöd för chefer vid suicidhandlingar

Aktiviteter in handlingsplanen som VKN har beslutat om:

 • Epidemiologisk bevakning
 • Metodutveckling, implementering och utvärdering av suicidpreventiva interventioner
 • Kunskapsstöd för minskad alkoholkonsumtion i befolkningen
 • Kunskapsstöd för evidensbaserade suicidpreventiva insatser i länet
 • Kunskapsstöd gällande insatser för att begränsa tillgången till medel som används i suicidsyfte
 • Utbilda förtroendevalda, chefer och medarbetare
 • Främja systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet
 • Kartlägga riskgrupper
 • Utbilda och stödja hälso- och sjukvårdspersonal
 • Utbilda andra yrkesgrupper ”gatekeepers”
 • Kunskaps- och beslutsstöd till hälso- och sjukvården
 • Efterlevandestöd
 • Minska ofrivillig ensamhet bland äldre
 • Lågintensiv uppföljning till suicidala patienter

HSF:s genomförande av handlingsplanen

HSF kommer att arbeta med suicidprevention i ordinarie verksamhet inom kunskapsstyrning, vårdbeställning, stödstrukturer till hälso- och sjukvårdssystemet, i styrning och ledning av HSF samt genom beställning till Region Stockholms kunskapscentrum. Arbetet sker integrerat med implementering av Region Stockholms folkhälsopolicy samt Strategi för psykisk hälsa och välbefinnande. Det som rör samverkan med andra aktörer i länet sker integrerat med det regionala utvecklingsuppdraget inom folkhälsa. Det som rör patientsäkerhet kommer att ske integrerat i implementeringen av handlingsplanen för patientsäkerhet. 

Handlingsplanen omfattar inte kliniska behandlingsrekommendationer, eftersom ansvaret ligger hos hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kunskapsstyrningsorganisation. Inte heller insatser med huvudfokus att främja psykisk hälsa och välbefinnande eftersom detta område behandlas i en strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022–2030. Dokumenten kompletterar därmed varandra.

I Region Stockholms strategi för suicidprevention framgår att strukturer och stöd för en effektiv implementering av det suicidpreventiva arbetet behövs. För att uppnå en effektiv suicidprevention krävs insatser i alla delar av samhället. Region Stockholm, med ansvarsområden inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och som arbetsgivare har en viktig roll i arbetet. Region Stockholm behöver även stödja och samverka med andra aktörer, regionalt och nationellt.

Strategi för suicidprevention syftar till att stärka Region Stockholms suicidpreventiva arbete och utifrån en behovsbedömning ge vägledning till nämnder och bolag vid valet av aktiviteter och insatser.