Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har många år av samverkan bakom sig. För att underlätta insatser från både kommun och region finns idag ett tjugotal länsövergripande överenskommelser. Dock har det saknats en övergripande huvudöverenskommelse mellan parterna om hur samverkan ska ske både lokalt och regionalt gällande hälsa, vård och omsorg.

Nu är Storsthlm och Region Stockholm överens om en huvudöverenskommelse som ger parterna tydliga utgångspunkter och gemensamma principer för hur samverkan ska gå till och följas upp på en övergripande nivå.

Huvudöverenskommelsen behövs för att skapa förutsättningar för att båda parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt, oavsett vem som utför insatsen.

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen. Även Storsthlms styrelse beslutade tidigare i år att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta huvudöverenskommelsen. Om samtliga parter antar den, börjar huvudöverenskommelsen gälla från och med 1 juli 2022.

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.