Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns lagkrav på att den slutna vården ska säkerställa tillgång till läkemedel vid normalläge, kris, höjd beredskap och krig. Det är dock otydligt vad detta innebär vilket har resulterat i att många regioner, inklusive Region Stockholm, inte skapat någon särskild utökad beredskap.

Bristsituationer av läkemedel i normalläge på grund av leveranssvårigheter har blivit allt vanligare och erfarenhet från covid-19 pandemin har påtagligt visat behovet av en mer robust läkemedelsförsörjning. Därför ska Region Stockholm nu arbeta för att upprätta en mer stabil tillgång till läkemedel. Dels för att bättre kunna hantera bristsituationer i normalläge dels för att säkra tillgången till läkemedel vid kris, krig och särskilda händelser i samhället.

Idag finns läkemedel lagrade hos läkemedelsföretag, distributörer och grossister för att täcka för regionernas behov under några veckor. Dessa lager är del i det globala läkemedelsförsörjningsflödet och lagren kan flyttas mellan länder om så önskas av företagen. Det finns även mindre läkemedelslager hos apoteksaktör och i läkemedelsförråden inom vården.

Detta innebär att redan en större bristsituation kan göra att vården får ändra sina invanda behandlingsstrategier, att vård behöver ställas in, att dyrare läkemedel kan behöva köpas in som alternativ till bristläkemedel eller att patienter kan bli utan nödvändig behandling. Detta riskerar att påverka patientsäkerheten men också att göra en redan stressig arbetsmiljö ännu stressigare för vårdpersonalen och att ge merkostnader i form av dyrare behandlingsalternativ.

Situationen ovan beskrivs också i regeringens delbetänkande SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, där även förslag på åtgärder lyfts upp inklusive lagstadgade beredskapslager som regionerna föreslås ska ansvara för. Detta har dock ännu inte regeringen beslutat om.