Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har tilldelats nära 182 000 000 kr i en överenskommelse mellan Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa under perioden 2021–2022. Utöver denna summa får Region Stockholm hälften av de dryga 110 000 000 kronor som tilldelas länet för att främja samverkan mellan region och kommuner.

Pengarna ska fördelas på ett sådant sätt att det inte innebär ytterligare administrativ belastning, varken för hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller vårdgivare, och i enlighet med pågående förändringsarbete inom HSF.

Det förändrade arbetet vid HSF innebär för bland annat krav på ökad systemförmåga och förbättrad uppföljning. Det ska även styra mot en mer renodlad verksamhet där vårdnära delar av verksamheten flyttas närmare där vården utförs. Den del av de statliga medlen som ska användas i vårdnära verksamhet kommer därför att fördelas av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, efter avtal med HSN som förhandlas under hösten 2021.

Kriterier för dessa medel är att de att de:

  • inte ska få gå till ordinarie verksamhet enligt avtal mellan HSN och SLSO
  • ska fördelas efter samråd med regionens kunskapsstyrningsorganisation och dess centrumbildningar, t.ex. CPF (Centrum för psykiatriforskning), NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) och CES (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin)
  • ska gå till projekt som vid positivt resultat kan permanentas och bedrivas av fler vårdgivare i regionen, inklusive regionens egna
  • ska fördelas till såväl regionens egna vårdgivare som privata vårdgivare

Medel för 2021 och 2022 ska ges till följande huvudområden:

  • Stöd för omställningen till god och nära vård
  • Egenvård, digitalvård och behandlingsstöd
  • Vårdutveckling

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att bifalla det ursprungliga förslagsunderlaget med två tillägg:

  • att därutöver uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att särskilt beakta arbetet med att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa i befolkningen och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik i medelsfördelningen.
  • att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att återrapportera hur statsmedel för psykisk hälsa och suicidprevention används.