Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rapporten som är en av åtta delrapporter om olika perspektiv på hälso- och sjukvården. Den innehåller fakta, nulägesbeskrivningar och framtidsanalyser som med fördel kan användas av alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvårdens utveckling. De största utmaningarna under närmaste 20 åren bedöms vara följande.

 • Införa precisionsmedicin på ett kostnadsmässigt hållbart sätt som skapar nytta för både patient och samhälle.
 • Komma till rätta med kända kvalitetsbrister i användningen av läkemedel vid vanliga sjukdomar, till exempel under- och överbehandling.
 • Öka patienternas delaktighet och förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling.
 • Skapa ekonomiskt utrymme för introduktion av nya läkemedel och för att kunna hantera prioriteringar av dyra terapier.
 • Bygga upp kompetens för att bedöma och prioritera i det stora inflödet av medicintekniska produkter.
 • Säkra en jämlik tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter.
 • Skapa en ekologiskt hållbar läkemedelsanvändning för att minska mängden läkemedelsrester i miljön.

Sammanfattning, diskussionsmaterial och film

Rapporten har sammanfattats i en PPT-presentation och i en kort film med rapportförfattaren. Dessutom har det tagits fram ett diskussionsmaterial med instruktioner. Materialet kan användas för att presentera och diskutera rapporen vid såväl mindre som större möten och  workshops.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Framtidsanalyser kring centrala perspektiv på hälso- och sjukvården presenteras i delrapporter. En sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022 ska ligga till grund för beslut om strategier och konkreta reformer. Följande delrapporter har tagits fram:

 • Patienten, invånaren och behoven
 • Vårdens struktur
 • Hälso- och sjukvårdens kvalitet
 • Finansiering
 • Styrning av den framtida vården
 • Kompetensförsörjning
 • Verksamhetsutveckling och digitalisering
 • Läkemedel och medicinteknik