Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De uppdaterade riktlinjerna, som publicerades i januari 2021, visar på betydelsen av att i ett tidigt skede starta rehabilitering för personer med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit. Målet är att återställa den kapacitet personen behöver för att kunna leva det liv hen önskar, så långt det är möjligt. Det kan handla om att lindra smärta och förbättra rörligheten i lederna och styrkan i musklerna, eller motverka fortsatt försämring.

Riktlinjerna belyser också betydelsen av sammanhållen teambaserad rehabilitering i öppenvård och sjuksköterskemottagning med samordnande vårdinsatser samt individanpassad hand- och ryggträning. En tidig teamrehabilitering gör det möjligt att erbjuda rätt åtgärder i rätt tid genom att olika vårdprofessioner samverkar.

Det befintliga utbudet av reumatologisk rehabilitering i Region Stockholm täcker i dagsläget inte det totala behovet utifrån de nationella riktlinjerna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dialog med regionalt programområde reumatiska sjukdomar bedömt att en förändring i vårdutbudet i linje med riktlinjerna kan öka möjligheten att tillgodose patientgruppens behov.

Det föreslagna avtalet med Danderyds sjukhus bedöms leda till:

  • Ökad följsamhet till de nya nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar avseende reumatologisk rehabilitering
  • Ökad tillgänglighet
  • Ökad samverkan och kunskapsöverföring inom nätverkssjukvården
  • Höjd patientsäkerhet
  • Ökad jämlikhet

Om regionala programområden

Regionala programområden, RPO, är en del av nationellt system för kunskapsstyrning, regionernas gemensamma arbete för en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Nationella och regionala programområden med sakkunniga inom olika områden ansvarar för att leda, samordna och följa upp kunskapsstyrningen i samverkan med vårdens verksamheter.

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde.