Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vård- och omsorgsverksamheter utgör särskilt känsliga miljöer och därför bör vårdgivare fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Vägledande är att försiktighetsprincipen råder. Invånare ska känna sig trygga när de söker vård och de sköraste patienterna skyddas.  

Lättnader i regionens rekommendationer för vård- och omsorgsverksamheter sker stegvis, i enlighet med Folkhälsomyndighetens inriktning för smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg. En viktig aspekt vid en stegvis nedtrappning är att det ska finnas beredskap för att återinföra smittskyddsåtgärder när behov uppstår.

Fortsätt använda munskydd i utrymmen där patienter vistas

Kirurgiskt munskydd IIR ska användas i alla utrymmen där patienter vistas och i personalutrymmen där det inte går att hålla två meters avstånd. Rekommendationen gäller oavsett om medarbetare och/eller patient är vaccinerad eller inte. Rekommendationen gäller för all personal och alla studenter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård. Vid misstänkt eller konstaterad smittspridning på enheten används munskydd och visir kontinuerligt i alla utrymmen. Även patienter, medföljande och besökare rekommenderas att fortsatta använda kirurgisk munskydd IIR. Se mer information i dokumenten om source control.

Lokala restriktioner för besök

Det är varje vårdgivares ansvar att besluta om vilken nivå av restriktioner vid besök som är lämplig i den egna verksamheten. Till stöd för att ta fram lokala rutiner finns en regional vägledning. Den regionala vägledningen tillåter besök till inneliggande patienter, med vissa restriktioner. Vägledningen gäller även öppenvården, exempelvis för den som är medföljande till någon som behöver vård. För kommunal vård och omsorg finns också rekommendationer kring besök, se länk nedan.

Vårdens lokaler under pandemin

Som vårdgivare behöver du fortsatt minimera risken för smittspridning i verksamhetens lokaler. Det handlar till exempel om säkerställa att ingen med covid-19-symtom kommer in i lokalen, att undvika trängsel och att erbjuda möjlighet att tvätta händerna. Mer information finns på sidan om anpassning av vårdens lokaler samt i dokumentet för kommunal vård och omsorg.

Rekommendation att arbeta hemifrån tas bort

Samtidigt som Folkhälsomyndighetens restriktioner tas bort den 29 september hävs också Region Stockholms rekommendation om att arbeta hemifrån för den som har möjlighet. De flesta av Region Stockholms medarbetare har varit på arbetsplatsen under pandemin, men en del har kunnat utföra sina arbetsuppgifter hemifrån. Planeringen för hur återgången exakt ska gå till i Region Stockholms verksamheter sker inom respektive förvaltning och bolag. Det innebär att återgången kan se olika ut i de olika verksamheterna. Gemensamt är att återgången ska ske smittsäkert och successivt under hösten och kan inledas från och med den 29 september.

Fortsätt mötas digitalt när det går

Rekommendationen att begränsa tjänsteresor och möten i Region Stockholm upphör också att gälla den 29 september. Digitala möten bör fortsatt alltid övervägas som alternativ, även när det blir möjligt att ha fysiska möten och genomföra till exempel tjänsteresor och studiebesök. Det är den närmaste chefen som, i dialog med medarbetaren, beslutar om hur möten ska genomföras.

Mer information

Personal rekommenderas att använda munskydd och visir under hela arbetspasset. Gäller från 18 januari 2022.

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd inom slutenvård.

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd vid besök inom öppenvård och tandvård.

Beslut om att det allmänna besöksförbudet upphör att gälla och att en regional vägledning avseende besöksrestriktioner för patienters närstående på vårdinrättningar införs från och med den 5 juli 2021. Uppdaterad 23 december 2021.

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

20 september, 2021

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.