Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vart fjärde år, sedan 1990, har Region Stockholm genomfört enkätundersökningar för att öka kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden. Med anledning av coronapandemin har undersökningen tidigarelagts och under hösten 2021 kommer nästa folkhälsoenkät skickas ut till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare som är födda 2005 och tidigare.

Resultaten från folkhälsoenkäten presenteras i Region Stockholms folkhälsorapport och används för att anpassa hälso- och sjukvården och förebyggande insatser efter befolkningens faktiska behov. På så sätt är undersökningen ett viktigt bidrag till hälso- och sjukvårdens mål om en god hälsa på lika villkor, där de med störst behov har företräde.

Information om enkäten sprids i en kampanj på Instagram och Facebook med start vecka 36.

Affisch med information om kampanjen:
Folkhälsoenkät 2021 - affisch A4

Film att visa på skärmar till exempel i väntrum: