Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från den 1 april 2022 är covid-19 inte längre klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den är dock fortsatt anmälningspliktig och smittspårning ska utföras i hälso- och sjukvård samt i omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vistas. Utifrån det epidemiologiska läget med fortsatt smittspridning av covid-19 är det viktigt att bibehålla smittskyddsåtgärder inom vård, omsorg och tandvård.

Observera! Texter och information på Vårdgivarguiden kan vara under uppdatering och färdigställs i dagarna.

Source control

Kirurgiskt munskydd IIR rekommenderas för personal och studenter vid all patientnära vård (inom 2 m). I verksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vårdas (till exempel SÄBO, mottagning/avdelning för immunosupprimerade, hemsjukvård) rekommenderas munskydd kontinuerligt under hela arbetspasset i lokaler där patienter/omsorgstagare vistas.

För patienter och vårdnadshavare/medföljande gäller rekommendationen att bära munskydd där verksamheten så bedömer, i miljöer där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vårdas.

Smittspårning

Smittspårning sker inom hälso- och sjukvård samt i omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vistas.  

Provtagning

Patienter inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning kan också ske som led i en smittspårning. Personal inom dessa verksamheter beställer provtagning vid symtom även fortsättningsvis via 1177/personalspår.

Besöksrekommendationer

Vid besök i olika vård- och omsorgsverksamheter rekommenderas fortsatt försiktighet och regionen har sammanställt rekommendationer för hur verksamheter kan utforma sina rutiner. Munskydd rekommenderas vid besök på SÄBO och i andra vård och omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas.

Länkar

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Provtagning för covid-19 för medarbetare inom vård och äldreomsorg.

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 5 april 2022.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Tabeller över smittspårning, provtagning och eventuella särskilda åtgärder för covid-19

Kontakt