Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett av de större patientsäkerhetsproblemen. De orsakar omfattande lidande och utgör betydande kostnader för samhället. En stor del av dessa infektioner är dock möjliga att förebygga. Spridning av bakterier och virus förekommer inom alla delar av vården. Att motverka vårdrelaterade infektioner och använda antibiotika rationellt är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet.

Riktlinjerna innehåller grundläggande principer och åtgärder för det förebyggande arbetet mot VRI i Region Stockholm. De ger också vägledning till samtliga vårdnivåer för hur ett sådant arbete kan genomföras. Ett samlat systematiskt arbete som omfattar såväl berörda medarbetare som patienter ökar möjligheterna att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Vid revidering av riktlinjerna 2019 infördes mätmetoden Infektionsverktyget, och under 2021 byttes huvudsaklig metod för VRI-indikatorn från prevalensmätning till incidensmätning. Denna mätning visar hur många antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner som inträffat inom den slutna vården under en vald tidsperiod. För att möta upp den nya mätmetoden har målen nu reviderats.

Vid den nu aktuella revideringen har det också gjorts generella uppdateringar av texter och insatsåtgärder utefter senaste evidens på området, med fokus på preventivt arbete. Andra viktiga ändringar är att kunskapsområdet kring vårdrelaterade infektioner har placerats in i den regionala kunskapsstyrningsorganisationen.

Här hittar du mer information: