Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har genomfört flera utredningar och uppföljningar av vården inom psykisk ohälsa för barn och unga 0 – 17 år. Slutsatserna visar på behov av förändringar i vårdutbud, mer jämlikt fördelad vård över länet och utvecklade arbetssätt för en mer sammanhållen vård där patienten står i centrum. Några förändringar är redan införda, andra är planerade att införas i närtid och vissa förändringar som påbörjas nu kommer att ta tid att fullfölja. Det här gäller från och med 1 juni 2022.

Vårdcentralerna är första linjen vid psykisk ohälsa för barn och unga

Vårdcentralerna har från och med den 1 december 2021 ansvar för första linjens vård vid mild till måttlig psykisk ohälsa för barn och unga 6 - 17 år. Alla vårdcentraler i länet har ansvar för patientens psykiska hälsa och ska göra en första bedömning av psykiska besvär och vårdnivå. Minst en vårdcentral per kommun och stadsdel har ett utökat uppdraget med speciella team som har kompetens att behandla och följa upp mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga. I dagsläget har 77 vårdcentraler tagit det utökade uppdraget.

  • Tilläggsuppdraget vid barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) att driva första linjen vid psykisk ohälsa avslutas helt när det nya vårdvalet för BUMM träder i kraft den 1 juni.  
  • Fram till dess de nya sk Malinamottagningarna (se nedan) startar den 1 september 2022 har vissa vårdcentraler tagit på sig det tillfälliga uppdraget att ta emot barn 0 - 5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa.

Lista över mottagningar (HLM och BUMM) som angett att de har möjlighet att ta emot barn 0 - 5 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Uppdaterad 20 maj 2022.

Kommande Malinamottagningar – förstärkt första linje för barn 0 – 5 år

Malinamottagningar är en delvis ny vårdform som ska ge tidiga insatser till barn i åldern 0 - 5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa. I uppdraget ingår även att ge tidiga insatser till blivande förälder som riskerar att få svårigheter att klara anknytningen under första tiden som förälder – vilket är nytt. Malinamottagningar tillför ytterligare kompetens i vårdsystemet för de allra yngsta barnen 0 - 5 år och blivande föräldrar med stor betydelse för barnets utveckling och hälsa. Mottagningarna ska även ge konsultation till personal på barnmorskemottagningar (BMM) och barnavårdscentraler (BVC). Region Stockholm har tecknat avtal med två vårdgivare att starta en Malinamottagning i vardera sex geografiska områden. Malinamottagningarna startar sin verksamhet den 1 september 2022.

Uppdrag att utreda ADHD överförs stegvis från BUMM till BUP

Uppdraget att genomföra utredningar vid misstänkt ADHD överförs från 1 juni stegvis från barn-och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Insatsen är en av flera förändringar för en mer sammanhållen vårdkedja med färre kontakter runt barnet. Det är också logiskt med samlad kompetens för att utföra samtliga NPF-utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin.

  • Från 1 juni ska barn födda 2013 eller senare (0 – 9 år) utredas inom BUP.
  • BUMM har tilläggsuppdrag att genomföra utredningar vid misstänkt ADHD för åldersgruppen födda 2012 eller tidigare (10 - 17 år) under perioden fram till dess att en ny åldersgrupp kan överföras till BUP.

En utredning för misstänkt ADHD ska alltid föregås av en remiss från elevhälsan. Det är avgörande att remissen innehåller en beskrivning av hur barnet/ungdomen fungerar i skolmiljön. Vägledningsdokumenten för vårdcentral och elevhälsa uppdateras och kommer att finnas senast den 1 juni på Vårdgivarguiden.

Nytt vårdval för barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har ett helt nytt vårdval från och med 1 juni 2022. Nya krav på bemanning och kompetenser innebär större, stabilare och mindre sårbara barn-och ungdomsmedicinska mottagningar. Allmänt remisskrav och krav på återremittering av patienter som inte ingår i uppdraget ger förutsättningar för att ge barn och unga, med störst behov av barn- och ungdomsmedicinsk specialistkompetens, den vård de behöver. Ökade krav på samverkan med och konsultationer till andra vårdgrenar bidrar till ökad kompetens i vårdsystemet och en bra upplevelse för patienten.

Läs och dela sammanfattning av aktuella förändringar

Ladda ner sammanfattning av aktuella förändringar riktad till dig som är verksamhetschef och medarbetare inom en verksamhet som berörs. Läs och dela med dina kollegor eller ta upp informationen på ett personalmöte. 

Sammanfattning av förändringar i vårdutbudet för barn och ungas psykiska ohälsa som införs 1 juni 2022. Information riktad till medarbetare i verksamheter som berörs av förändringarna.

För hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning i Stockholms län.

Fördjupad information

Informationen på webbplatserna kommer att uppdateras i takt med att förändringarna införs. Följ utvecklingen på:

Här finns information samlat om vård med uppdrag att behandla psykisk ohälsa, förebyggande insatser, samverkan och kunskapsstöd.