Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att säkra god tillgänglighet, geografisk spridning och katastrofmedicinsk beredskap på lång sikt behöver nya former införas för att mer effektivt säkerställa att det finns ambulansstationer som möter behoven. Nuvarande avtal med regionens ambulansvårdgivare innebär att respektive ambulansvårdgivare själva ansvarar för tillgången till stationslokaler. Den regionägda vårdgivaren AISAB står för 60 procent av ambulanssjukvården och de privata vårdgivarna Falck och Samariten står tillsammans för resterande 40 procent.

Därför bör Region Stockholm ha helhetsansvar för lokalförsörjning

De senaste åren har det varit en större utmaning än tidigare för ambulansvårdgivarna att behålla hyreskontakten för stationslokaler. Det beror främst på att regionen förtätas och för utbyggnad av infrastruktur. För att säkerställa en långsiktig stabilitet för ambulansstationer i länet, bör därför ansvaret övertas av Region Stockholms strategiska fastighetsförsörjning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att regionstyrelsen bör ge Region Stockholm helhetsansvaret för ambulansstationer i länet. Det stärker den prehospitala förmågan genom en förbättrad styrning ur ett systemperspektiv. Region Stockholm är även en starkare förhandlingspart gentemot kommunala och privata hyresvärdar, vilket möjliggör mer långsiktiga fastighetskontrakt.

Strategisk stationeringsutredning genomförs som grund för arbetet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har även beslutat att hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomför en övergripande stationeringsutredning som innefattar behov av antalet stationer och dess geografiska placering. Arbetet behöver även innehålla utredningsmoment som fokuserar på kommande investeringsbehov, framtida modell för förvaltning och drift av stationslokaler, form för övergång mellan nuvarande modell och framtida lösning samt övervägande om det finns andra strategiska lokaler inom prehospital verksamhet som bör omfattas av regionens ansvar.

Förutsatt att regionstyrelsen tar beslutet börjar Region Stockholm redan nu, under nuvarande avtalsperiod att stötta ambulansvårdgivarna med stationslokaler där behov finns. Från och med nästa avtalsperiod är planen att ansvaret för lokalförsörjningen ligger helt och hållet hos Region Stockholm.