Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att säkerställa tillräcklig kapacitet inom förlossningsvården samt att förlossningsuppdragen per enhet ger förutsättningar för god kvalitet, patientsäkerhet och effektiv resursanvändning gör hälso- och sjukvårdsförvaltningen årligen en ny kapacitetsplanering. Planeringen baseras på en uppdaterad prognos över antalet förlossningar nästkommande år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat om prognos och kapacitetsplanering av förlossningsvården i Region Stockholm 2023-2026.

Prognos antal förlossningar

Utfallet av förlossningar för 2022 ligger för januari till och med september sju procent lägre än för motsvarande period föregående år. Antalet inskrivningar i mödravården har fortsatt att minska under 2022 med drygt tio procent jämfört med samma period föregående år. Denna utveckling följer inte tidigare års säsongsmönster och här finns flera faktorer som kan ha spelat in (t.ex. pandemin).

Mot bakgrund av osäkerheten har förvaltningen i år valt att göra en prognos som bygger på ett antagande om en rak framskrivning av prognostiserat utfall 2022 med två procent.

Kapacitetsplanering

Utifrån prognosen för perioden 2023 till 2026 har förvaltningen gjort en kapacitetsplanering per förlossningsenhet. Planeringen har tagits fram i samråd med förlossningsenheterna och sjukhusledningarna.

Den 1 april 2023 öppnar den nya förlossningsenheten vid S:t Görans sjukhus. I och med öppningen av förlossningsenheten vid S:t Görans sjukhus finns ett behov av att justera ner kapaciteten på några av regionens förlossningsenheter. På två av enheterna görs större justering av uppdragen inför år 2023. Södersjukhusets uppdrag minskas från 7 600 till 6 700 förlossningar och Danderyds från 6 300 till 5 500 förlossningar. Uppdraget för Karolinska Huddinge justeras också ner inför 2023, från 4 800 till 4 200 förlossningar. Hela tabellen för kapacitetsplaneringen finns i tjänsteutlåtandet:

Fördelning av eventuella statsbidrag

Regionen har sedan 2016 tilldelats statsbidrag för kvinnohälsa och förlossningsvård. Det kommande året innebär omfattande förändringar (bland annat sjunkande förlossningstal och öppning av en ny förlossningsenhet) för regionens samlade förlossningsvård. I det fall statsbidrag utbetalas till regionen även för år 2023 ska en del av medlen avsättas till omställningsbidrag för regionens förlossningsenheter.