Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi är väldigt glada att huvudöverenskommelsen äntligen är på plats och att alla parter har antagit den. Med den här huvudöverenskommelsen förstärks det goda samarbetet mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm ännu mer, säger Roger Svanborg, verksamhetschef på Storsthlm.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har många år av samverkan bakom sig. Idag finns ett tjugotal gemensamma länsövergripande överenskommelser för samverkan kring hälsa, vård och omsorg, något som underlättar för insatser där båda parterna är inblandade. Det har däremot saknats en övergripande huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande samverkan.

Den nya huvudöverenskommelsen innehåller tydliga utgångspunkter och gemensamma principer för hur samverkan mellan parterna ska gå till och följas upp.

- Nu är överenskommelsen på plats och det är dags att omsätta intentionerna i praktiken. En utvecklad samverkan är nödvändig för att ge invånarna i Stockholms län en så god, sömlös och personcentrerad vård som möjligt, säger Maria Andersson, eenhetschef,  Psykiatri och samverkan,  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Den praktiska samverkan på regional nivå kommer under hösten 2022 och våren 2023 att fortsätta anpassas och vidareutvecklas i enlighet med huvudöverenskommelsens principer och intentioner. Riktlinjen som hör till huvudöverenskommelsen fungerar som ett arbetsdokument som konkretiserar organisation och praktiska arbetsformer för att göra verklighet av överenskommelsen.

I samband med att huvudöverenskommelsen börjar gälla fungerar Storsthlms webbplats som en digital samlingsplats för samverkan mellan kommunerna i länet och Region Stockholm. Där samlas alla beslutade överenskommelser och tillhörande riktlinjer inom området social välfärd och hälsa.