Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm erhåller statsbidrag på drygt 336 miljoner kronor för 2023 genom regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Den senaste överenskommelsen mellan staten och SKR avser 2023 och omfattar en satsning på sju insatsområden. De är:

 • Utveckling av graviditetsvårdkedjan
 • Utveckling av eftervården
 • Utveckling av relevant kompetens i mödrahälsovården och förlossningsvården för att tillgodose kvinnors olika behov
 • Utveckling av nya arbetssätt
 • Utveckling av insatser för en mer jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård
 • Utveckling av hälso- och sjukvård som rör flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar inklusive sexuell och reproduktiv hälsa
 • Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden

Det är staten och SKR som beslutar om vad regionerna kan använda medlen till och för 2023 är det för satsningar inom ovan sju områden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har, baserat på de sju insatsområdena, beslutat att tilldelade medel för 2023 ska fördelas inom följande områden:

 • Bibehålla ersättningshöjningar för förlossning och barnmorskemottagningar (totalt 242 mkr). Sedan år 2018 har ersättningen till vårdval barnmorskemottagningar (BMM) och ersättning till vårdval förlossning höjts vid flera tillfällen. Statsbidragen har tillfälligt finansierat de permanenta ersättningshöjningarna. Ersättningshöjningarna har skett för att förbättra möjligheten till att öka grundbemanningen och utveckla vården inom slutenvården såväl som öppenvården. Statsbidragen för 2023 kommer fortsatt att finansiera tidigare beslutade ersättningshöjningar.
 • Omställningsbidrag vårdval förlossning (60 mkr). Förlossningsenheterna inom vårdval förlossning får del av medlen då omfattande förändringar för regionens samlade förlossningsvård sker under året, bland annat har en ny förlossningsklinik har öppnat på S:t Görans sjukhus. Därutöver fortsätter arbetet med att implementera åttapunktprogrammet inklusive en barnmorska per födande.
 • Kommunförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) tillförs 7,4 miljoner kronor av statsbidraget. Fördelningen baseras på principen att KSON tilldelas medel baserat på hur stor andel av den samlade förlossningsvården som avser invånarna i Norrtälje.
 • Hälso- och sjukvårdsdirektören ges mandat att fatta beslut om fördelning av de resterande 27 miljoner kronorna.

Staten och SKR har sedan år 2015 ingått totalt sex överenskommelser om förlossningsvård och kvinnors hälsa, med olika direktiv. Regeringen har aviserat att satsningen ska fortsätta även 2024 och 2025.