Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På grund av Socialstyrelsens nya föreskrift för inrapportering till Patientregistret har en del större förändringar införts.

Utöver uppdateringar i regelverket finns information om en ny GVR-tjänst, ”Aktivitet”, som införs och möjliggör annan typ av uppföljning än uppföljning av vårdkontakter, bland annat uppföljning av rehabkoordinering och samverkan mellan avtalsparter.

Mer detaljerad information om förändringarna finns i dokumentet ”Förändringar i Regelverk för rapportering av vårdkontakter och andra aktiviteter 2024”. Det finns också en version av regelverket där förändringarna är markerade med grått för att förtydliga alla förändringar, dokumentet heter ”Regelverket för rapportering av vårdkontakter och andra aktiviteter 2024 med förändringsmarkeringar”. Du hittar alla dokument på sidan Regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

Sammanfattning av förändringarna

Utvidgad inrapportering till patientregistret av psykiatrisk öppenvård

Alla yrkeskategoriers vårdkontakter inom psykiatrisk vård ska rapporteras till Patientregistret (PAR). Alla vårdkontakter ska diagnos- och åtgärdskodas enligt Socialstyrelsens anvisningar.

Teambesök

Socialstyrelsen betonar att ”team” där en hälso- och sjukvårdspersonal deltar och har en assisterande roll/funktion inte ska rapporteras som teambesök. När alla deltagande hälso- och sjukvårdspersonal har ett självständigt behandlingsansvar och deltar i den aktuella vårdkontakten kan det handla om teambesök. Detta är ingen förändring från dagens Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm.

Nya besökstyper för distanskontakt från 2024

Om en vårdkontakt sker på distans oavsett om det är en enskild vårdkontakt, team, grupp eller gruppteam så ska den rapporteras som en distanskontakt. Det vill säga om patienten inte är på samma fysiska plats som hälso- och sjukvårdspersonalen så ska det alltid rapporteras som distanskontakt. Detta förändrar hur man rapporterar in distanskontakter i Region Stockholm, bland annat införs tre nya besökstyper.

Besökstyper för hantering av distanskontakter från 1 januari 2024 ser ut enligt nedan:

9       Distanskontakt, enskilt

U      Distanskontakt, team (NY)

W     Distanskontakt, grupp (NY)

Y       Distanskontakt, gruppteam (NY)

Detta innebär att dessa fyra besökstyper alltid ska användas vid de situationer när patient och hälso- och sjukvårdspersonal är rumsligt åtskilda. Inga andra besökstyper får användas från 2024 för att beskriva distanskontakter. Besökstyp A Teambesök får alltså inte användas vid distanskontakt från årsskiftet.

Dessa besökstyper ska precis som dagens besökstyp ”9 Distanskontakt, enskilt” kombineras med aktuell/-a KVÅ-kod/-er för att beskriva hur vårdkontakten har skett, exempelvis med hjälp av video. De nya besökstyperna gör att man inte behöver ange KVÅ-kod för team, grupp och så vidare. För de verksamheter som använder DRG kommer detta att konfigureras i DRG-tjänsten så att grupperingen blir rätt.

Inga befintliga besökstyper stängs.

Förändringar ICD-10-SE-koder och KVÅ-koder från 2024

Socialstyrelsen har publicerat förändringar för 2024. Inga nya ICD-10-SE-koder införs, endast ändringar. Förändringar inom KVÅ-koder innebär bland annat ett antal nya koder inom ryggkirurgi och urologi.

För mer information om förändringar och nya koder se Socialstyrelsens webbplats.

Förändringar DRG från 2024

Socialstyrelsen har publicerat förändringar i DRG för 2024. Bland annat införs nya DRG för hörselimplantat. För mer information se Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Vårdinformatik