Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholms dokument om Acinetobacter karbapenemresistent – instruktioner för riskenheter i slutenvården har reviderats. Dokumentet har varit ute på remiss och synpunkter har inhämtats och bearbetats.

Ändringar som gjorts är bland annat följande:

  • Felaktiga länkar har bytts ut.
  • Referenslistan har uppdaterats.
  • Definitionslistan har flyttats till början av dokumentet.
  • Diarré har tagits bort som provlokal.
  • Under avsnittet smittspårning har de slutenvårdsenheter där smittspårning kan bli aktuellt exemplifierats.
  • Begreppen odling/odla har ersatts med prov/tag prov.
  • Vikten av mekanisk rengöring, desinfektion och städning har betonats

Riktlinjen gäller endast vård och smittspårning på vårdenheter med större risk för smittspridning och/eller allvarliga konsekvenser för patienter som smittas.