Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På uppdrag av Regional arbetsgrupp Vårdhygien har en regional riktlinje för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) inom vissa LSS-verksamheter tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholm och Regional kommunal hygienkommitté (RKHK).

Syftet med riktlinjen är att förtydliga vad som gäller avseende bärarskap av anmälningspliktiga resistenta bakterier hos brukare inom vissa LSS-verksamheter, då det befintliga handlingsprogrammet för ARB endast omfattar hälso- och sjukvård, samt särskilda boenden för äldre.

De LSS-verksamheter som berörs av riktlinjen är gruppbostäder och serviceboenden enligt LSS, samt daglig verksamhet enligt LSS. Synpunkter från ett antal remissinstanser har inhämtats och bearbetats. Riktlinjen har därefter godkänts i Regional arbetsgrupp Vårdhygien och är nu publicerad på Vårdgivarguiden.

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga vad som gäller för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) hos brukare inom gruppbostäder och serviceboenden enligt LSS, samt daglig verksamhet enligt LSS.

Kontakt

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.