Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid blodsmitta märktes tidigare patientens journal i form av kommentar i uppmärksamhetsinformationen (varningsrutan). Formellt finns inget lagligt krav på detta. Hälso-och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm fattade beslut om borttagande av blodsmittemärkning i patientjournalerna redan 2018 (HDIR 18068). Vi vill påminna om beslutet.

Varför ska journalerna inte märkas med blodsmitta?

Den behövs inte – vårdpersonal ska alltid behandla blod och blodtillblandade kroppsvätskor som smittsamma. Märkningen kan inge en falsk trygghet eller vara vilseledande t.ex om patienten har en blodsmitta men inte är testad, har smittats efter det senaste negativa testet eller är smittfri efter behandling.

Den så kallade ”uppmärksamhetsinformation” ska endast innehålla kritisk information som kan vara avgörande för den enskildes säkerhet, t.ex. överkänslighet för födoämnen eller läkemedel. Socialstyrelsen har publicerat en rekommendation för hur uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras. ”Blodsmitta” fanns tidigare med men har tagits bort från och med 2021 års version av dokumentet (förutom för gravida). Blodsmittemärkningen kommer tills vidare kvarstå i mödravårdens journalsystem Obstetrix då detta är av betydelse för handläggning av barnet vid förlossningen.

Hur ska vårdgivare göra med redan märkta patientjournaler?

De journaler som är märka med blodsmitta bör avmärkas, t.ex. i samband med patientens återbesök i vården. Detta behöver göras manuellt för varje enskild patient. Det finns inget sätt att ”automatiskt” ta bort varningsrutan i alla märkta journaler samtidigt.

Mer information och praktiska frågor

Blodsmittemärkning av journaler är borttagen i Region Stockholm. Frågor och svar om bakgrunden till förändringen och om praktisk hantering i vården. Märkningen för blodsmitta ska endast finnas kvar i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix.

Observera att journalmärkning avseende bärarskap av anmälningspliktiga resistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBLcarba- och ESBL-bildande Enterobacteriaceae) inte berörs av detta beslut. Journalmärkning för bärarskap av dessa agens sker på samma sätt som tidigare.