Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdraget familjecentral är ett valbart uppdrag inom förfrågningsunderlaget (FFU) för vårdvalen barnmorskemottagning (BMM) och barnavårdscentral (BVC). Familjecentralerna bedrivs i samverkan mellan BMM, BVC, öppen förskola och socialtjänst. Det finns idag 41 familjecentraler i Region Stockholm.

Höjd ersättningsnivå

Revideringen av förfrågningsunderlaget för uppdraget familjecentral tar sin utgångspunkt i mittenkoalitionens politiska plattform att ”regionen ska öppna fler familjecentraler tillsammans med länets kommuner för att främja samverkan och hälsofrämjande arbete”.  

Vårdgivarnas kostnader för att bedriva familjecentraler har successivt ökat de senaste åren. Huvudfokus för revideringen av FFU var därför att se över ersättningsnivåerna, för att på så sätt stimulera till att fler familjecentraler öppnas, samt att befintliga familjecentraler får förutsättningar att fortsätta bedriva sin förebyggande och främjande verksamhet.

Ersättning för att bedriva uppdraget ges via uppdragsrelaterad ersättning i tre nivåer, beroende på de ingående aktörernas grad av samlokalisering. Ersättningen höjs nu med 50 000 kr per år för alla nivåer. En extra ersättning införs för de mottagningar som deltar i fler än en familjecentral. Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 mars 2024.

Primärvårdsnämnden fattade beslut om det reviderade förfrågningsunderlaget för valbart uppdrag familjecentral inom vårdval barnavårdscentral den 22 november 2023. Beslut avseende revidering av valbart uppdrag familjecentral inom vårdval barnmorskemottagning fattades av Avtalsutskottet den 16 november 2023.