Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionens prognos utgår från prognostiserat fruktsamhetstal i länet. För innevarande år 2023 prognostiseras strax under 26 000 förlossningar. Utfallet av förlossningar under 2023 ligger något under prognosen (knappt tre procent) för januari till och med september. Antalet inskrivningar i mödravården har fortsatt minska under 2023 men inte lika kraftigt som under föregående år. Prognosen visar på en initialt svag uppgång från och med nästa år och att antalet förlossningar under 2026 ligger på cirka 28 700 förlossningar.

Utifrån prognosen för perioden 2023 till och med 2026 har en kapacitetsplan per förlossningsenhet tagits fram i samråd med verksamheterna. Utgångspunkterna har varit att kapacitetsplanen ska bidra till att uppnå en god patientsäkerhet, hög kvalitet och effektiv resursanvändning vid varje förlossningsenhet. Den planerade kapaciteten ska även skapa förutsättningar att på varje enhet implementera åtgärder och arbetssätt för att skapa framtidens förlossningsvård i det av Regionfullmäktige beslutade så kallade åtta-punktsprogrammet.

Kapacitetsplanen anger planerad kapacitet för varje enhet på helårsbasis. Förändringen mot kapacitetsplanen 2023 är att Karolinska Huddinge minskar kapacitet med 200 förlossningar, BB Stockholm minskar med 200 och Danderyd minskar med 500 förlossningar samtidigt som Capio S:t Göran ökar från 2 000 förlossningar till 3 000 förlossningar.