Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget för vårdval BVC har huvudfokus varit att se över ersättningsmodellen. Primärvårdsnämnden har nu beslutat om förändringen.

För det obligatoriska uppdraget inom vårdval BVC ges dels en uppdragsrelaterad ersättning, dels en produktionsrelaterad ersättning. Den senaste uppräkningen av ersättningen för vårdval BVC skedde under 2018.

I den nya ersättningsmodellen utökas och höjs den uppdragsrelaterad ersättning för det obligatoriska uppdraget. Det görs bland annat för att vårdgivarna ska kunna möta förväntade förändringar i basprogrammet (gällande obligatoriska besök) samt för att kompensera vårdgivarna för kostnaden för en obligatorisk anslutning till kvalitetsregistret Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ). Samtliga besök som ingår i barnhälsovårdsprogrammet vid respektive ålder kommer då revideringen träder i kraft att ersättas genom den uppdragsrelaterade ersättningen.

Några av förändringarna i korthet:

  • CNI-ersättningen, som är del av den fasta ersättningen, har höjts för att öka resurserna till BVC med högt CNI.
  • Besöksersättning införs för barn med behov av ytterligare insatser (t.ex. uppföljning av barnens hälsa, utveckling, sociala situation och där vårdnadshavare har behov av en fördjupad hälsovägledning för sina barn).
  • För att följa upp att samtliga barn får de besök på BVC som de har rätt till kommer uppföljning att ske av besök bland annat i form av målrelaterad ersättning, med viten i de fall besök ligger lågt.       
  • Flera av de besök som idag ersätts via den produktionsrelaterade ersättningen kommer efter revideringen omfattas av den uppdragsrelaterade ersättningen.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 mars 2024.

Bakgrund

Vårdval barnavårdscentral (BVC) infördes 2008, som ett av de första vårdvalen i Region Stockholm. I dagsläget finns det 114 mottagningar i Region Stockholm exklusive Norrtälje. Drygt hälften av mottagningarna drivs i privat regi och resterande av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Den geografiska spridningen av mottagningar bedöms vara god. Vårdval BVC består dels av ett obligatoriskt uppdrag, som alla mottagningar inom vårdvalet innehar, dels tre valbara uppdrag (tidigare benämnda tilläggsuppdrag); utökat hembesöksprogram, amningsmottagning samt familjecentral.