Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antibiotikaförbrukningen i Region Stockholm har historiskt sett varit hög. 2017 skedde dock ett trendbrott och användningen minskade och har fortsatt i den riktningen de senaste åren. Under 2019 hämtade invånare i Region Stockholm ut 295 antibiotikarecept per 1000 personer och år, i maj 2023 var siffran 263. Det nationella målet för antibiotikaförbrukningen per person är högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. I data till och med maj 2023 hamnar Region Stockholm på elfte plats och ligger under riksgenomsnittet.

Även om antalet antibiotikarecept minskat över tid kvarstår mycket angeläget arbete för Strama Stockholm. Ständiga påminnelser, uppföljning och dialog med vårdgivare är avgörande för att hålla frågan levande och för att förskrivningen inte ska öka igen. Strama Stockholm fortsätter också att föra dialog kring kloka val av bland annat antibiotikasort, dosering och behandlingslängd då det är minst lika viktigt som antalet recept för att bromsa resistensutvecklingen.

Några viktiga aktiviteter inför 2024 är:

  • fortsatta kvalitetsdialoger om behandlingsrekommendationer, antibiotikaanvändning och resistensläge med olika vårdgivare
  • en fortsatt satsning på insatser inom geriatrik och särskilda boenden för äldre (förskrivning av antibiotika är som högst till personer över 65 år)
  • att särskilt stötta sjukhus där data talar för att det finns utrymme för en förbättrad antibiotikaanvändning
  • att verka för antibiotikaronder på sjukhus
  • att medverka i nationellt arbete kring behandlingsrekommendationer, hantering av rester och brister samt i innovationsmiljön Antibiotikasmart Sverige.

För mer information om Inriktningsplan för Strama Stockholm 2024 se samanträdeshandlingarna för hälso- och sjukvårdsnämnden 26 september 2023.