Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I syfte att möjliggöra inhämtning av nödvändiga informationsmängder utvecklas en specifik tjänst för samverkan i Gemensamt vårdregister, GVR. GVR-tjänsten för samverkan beräknas vara i bruk under våren 2024.

Nyttan med ny GVR-tjänst för samverkan

  1. Insamling av ”tillfällen” när hälso- och sjukvårdspersonal från olika avtalsparter medverkar och möter patient vid ett och samma tillfälle. Den som har huvudansvaret rapporterar en vårdkontakt och övrig deltagande hälso- och sjukvårdspersonal ”rapporterar/beskriver” sitt deltagande/aktivitet i den nya GVR-tjänsten. 
  2. Insamling av aktiviteter/samverkan när hälso- och sjukvårdspersonal från olika avtalsparter medverkar vid samma tillfälle utan att patient eller företrädare för patient är närvarande.

Vilka berörs

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska, där det är relevant för verksamheten, ansluta till GVR-tjänsten för samverkan för att kunna leverera obligatorisk information.

Anslutning till ny GVR-tjänst för samverkan – vad krävs

För anslutning till den nya tjänsten behöver vårdgivarna kontakta sin journalsystemsleverantör angående utveckling och anpassning av systemet enligt GVR-tjänstens tekniska specifikation.

Mer information

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

Har du frågor?

Kontakta din avtalsansvarig om du har frågor.