Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Schizofreni är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i västvärlden med en hög överdödlighet bland patienterna. Insjuknandet sker ofta i 18–30 års ålder. Sjukdomen innebär återkommande psykoser och om den upptäcks sent kan det leda till än allvarligare tillstånd. Personer med schizofreni löper stor risk att bli stigmatiserade, isolerade och exkluderade från arbetsmarknad och social gemenskap.

- Vi har lyckats införa vårdförlopp schizofreni i psykiatrin tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan Region Stockholm och Region Gotland samt genom en processledare som lett arbetet lokalt på kliniken. Det har resulterat i något av ett paradigmskifte för arbetet inom psykiatrin på Gotland och medfört att patienterna nu får en mer jämlik, kunskapsbaserad och effektiv vård säger Marie Härlin, psykiatrichef, Region Gotland.

Bland annat följande nya arbetssätt och metoder har etablerats i Region Gotland:

  • En ny kod som identifierar personer som insjuknar för första gången i schizofreni, för att löpande kunna följa upp kvalitén i deras vård och underlätta samordningen av vården i olika skeden av sjukdomen.
  • Fast vårdkontakt inom tre dygn för personer som insjuknar för första gången i schizofreni, till skillnad mot förut inom 17 dagar.
  • Krisintervention för att möta patienterna och deras närstående i deras mest akuta krissituationer, vilket innebär att snabbt erbjuda kontakt, ge stöd, göra en krisplan och ge insatser utifrån behov.
  • Det mobila akutteamet har fått ett särskilt uppdrag att erbjuda intensiva och samordnade insatser, anpassade till personer som insjuknat i psykos för första gången och deras närstående.
  • Gruppbehandling för patienter med schizofreni som ska minska risken för stigmatisering.
  • Psykosguiden, ett interaktivt stödprogram för patienter med schizofreni och deras närstående på 1177 stöd och behandling.
  • Avtal med Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm, som bidrar till ökad kompetens och kvalité i psykiatrivården.

Vårdförlopp schizofreni har tagits fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, ett samarbete mellan Sveriges alla regioner. Här utvecklas nationella kunskapsstöd såsom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, att införas inom regionernas hälso- och sjukvård. Målet är att landets alla invånare ska få en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård. Införandet av vårdförlopp schizofreni i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har drivits av regionalt programområde, RPO, psykisk hälsa i nära samarbete med vårdens verksamheter.